Privacy statement In Harmony BV

Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In dit Privacy Statement wordt u geïnformeerd over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle diensten van In Harmony. Door gebruik te maken van deze website en/of van onze diensten geeft u aan dit Privacy Statement te accepteren.

In Harmony respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Privacy

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens in de volgende gevallen:

A. Wanneer u informatie opvraagt over onze dienstverlening;
B. Wanneer u zich aanmeldt voor onze dienstverlening;
C. Wanneer u gebruikt maakt van onze dienstverlening;

Wij verzamelen geen gegevens wanneer u onze website bezoekt!


Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:
Gegevens die wij automatisch verzamelen: In Harmony maakt geen gebruik van technologieën die automatisch gegevens verzamelen.

Gegevens die u aan ons verstrekt: Wij verwerken persoonsgegevens die u aan ons verstrekt bij het aanvragen van informatie (1), bij het aanmelden voor onze dienstverlening (2), en bij het gebruikmaken van onze dienstverlening (3).

Titel

voornaam contactpersoon
achternaam contactpersoon
geslacht
adres
postcode
woonplaats
e-mailadres
telefoonnummer
geboortedatum
BSN nummer
IBAN nummer
beeldmateriaal
medische gegevens

1

X
X

X
X
X
X
X

2

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

3

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens:

Wij baseren de verwerking van uw persoonsgegevens op de volgende grondslagen:

A. ter nakoming van afspraken met u (wanneer u gebruik maakt van onze dienstverlening;)
B. het voldoen aan verplichtingen op grond van wet- en regelgeving (wanneer u gebruik maakt van onze dienstverlening;)
C. op basis van ondubbelzinnige toestemming (wanneer we beeldmateriaal publiceren van cliënten;).

Verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden:

Wij maken gebruik van de diensten van derden om uw persoonsgegevens te verwerken. Deze derden treden op als verwerker voor In Harmony. Uw persoonsgegevens worden door onze bewerkers verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In Harmony heeft in overeenstemming met de Europese privacyregelgeving verwerkersovereenkomsten gesloten met al haar verwerkers. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere derden, tenzij dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinde waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Wij verwijderen uw gegevens eveneens indien geconstateerd wordt dat deze zijn verouderd of wanneer de betrokkene zelf om verwijdering verzoekt. Vorengaande bewaartermijnen gelden niet indien er sprake is van een wettelijke uitzondering, of in geval we deze gegevens langer nodig hebben voor onze dienstverlening of een geschil.

Beveiliging van uw persoonsgegevens:

Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing.

Rechten van betrokkenen

U heeft het recht In harmony te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. Indien u een verzoek indient verlenen wij u een overzicht van alle persoonsgegevens die wij van u hebben.

Indien u vermoedt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten, of onjuist verwerkt zijn, kunt u ons verzoeken om deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Ook kunt u ons verzoeken de persoonsgegevensverwerking te beperken, alsmede ons verzoeken uw persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen.

Bezwaren en verzoeken tot inzage, wijziging, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens zullen in overeenstemming met de wet, behoudens uitzonderingen, binnen vier weken door ons worden behandeld. Tevens kun u verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen of af te schermen. U heeft hiertoe de volgende mogelijkheden:

Per post: In Harmony B.V., De Gelimment 1, 6261PH Mheer
Per e-mail: contact@inharmonyonline.nl
Per telefoon: +31 (0)6 21 66 14 14 of +31 (0)6 12 20 46 50

Klachten

Als u een klacht heeft of een andere vraag omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een e-mailbericht sturen naar contact@inharmonyonline.nl. Wij vragen u hierbij zoveel mogelijk informatie omtrent uw klacht of vraag mee te zenden. Wij zullen klachten en vragen in behandeling nemen en uiterlijk binnen vier weken reageren. Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht, kunt u hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en desgewenst een klacht indienen.

Aanpassingen Privacy Statement

Wij behouden ons het recht voor om dit Privacy Statement van tijd tot tijd te wijzigen door het plaatsen van een nieuwe versie op onze website.