Cliëntenraad

De Clientenraad in beeld v.l.n.r. Jossie ZInken, Tonnie Olzheim, Maria Weusten (voorzitter), Paul van Oojen (secretaris) en Annemie van Rens.

De Cliëntenraad behartigt de algemene belangen van alle cliënten/gasten van In Harmony en denkt mee over het beleid van In Harmony.

Daarnaast wordt vanuit cliëntenperspectief gekeken naar zowel ontwikkelingen bij In Harmony als naar de landelijke ontwikkelingen in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en de sector VVT (Verpleging, Verzorging en Thuiszorg).

Gevraagd en ongevraagd wordt advies gegeven aan de directie over zaken als bejegening, dienstverlening, welzijn, maaltijdvoorziening, beleid, veiligheid, etc. De werkwijze van de Cliëntenraad is uitgewerkt in een Reglement Cliëntenraad In Harmony.

De wettelijke basis voor de Cliëntenraad wordt gevormd door de Wet Medezeggenschap cliënten Zorginstellingen 2018 (WMCZ 2018). De WMCZ benoemt de onderwerpen waarover de Cliëntenraad advies mag uitbrengen of waar instemming van de Cliëntenraad is vereist.

Voeling met de cliënten/gasten is voor ons belangrijk. Om te ervaren wat leeft zullen de leden van de Cliëntenraad regelmatig onze 3 locaties bezoeken. Hebt u vragen, spreekt ze aan.

De Cliëntenraad is er voor u!
Wij staan open voor tips, ideeën, maar ook complimenten zijn welkom. Schroom ook niet eventuele klachten kenbaar te maken. Wij nemen ze serieus in behandeling.

Mocht u met de Cliëntenraad in contact willen treden dan kunt u ons benaderen via ons mailadres clientenraad@inharmonyonline.nl. Of u neemt telefonisch contact op met de secretaris, Paul van Oojen via telefoonnummer 06-31025070.

Klachtencommissie

In Harmony wilt haar gasten zorgvuldig en zo goed mogelijk begeleiden. Dit is mensenwerk en er kunnen onbedoeld dan ook fouten gemaakt worden. Om deze zo goed mogelijk te kunnen herstellen en om er lering uit te trekken, heeft In Harmony een klachtenregeling.

Waarover kunt u een klacht indienen?
U kunt een klacht indienen wanneer u ontevreden bent over de dienstverlening of over de bejegening door de organisatie of een van haar (vrijwillige) medewerkers. Als u uw klacht al bij een andere instantie heeft ingediend (bijvoorbeeld bij de politie, een rechtbank of inspectiedienst), zal de Klachtencommissie deze niet in behandeling nemen. Ook verzoeken tot schadevergoeding of smartengeld kan de Klachtencommissie niet behandelen. Een klacht kan alleen in behandeling worden genomen als deze schriftelijk wordt ingediend en is ondertekend door de klager (of diens vertegenwoordiger).

U kunt de klacht sturen naar:
Klachtencommissie In Harmony
Op ‘t Hovelke 15
6261PC Mheer

De commissie bestaat uit leden met relevante deskundigheid en zij functioneren onafhankelijk . De leden hebben reglementair een geheimhoudingsplicht ten aanzien van de informatie die zij bij de behandeling van klachten ontvangen.